Stanovy

Navrhovaná změna stanov na řádnou valnou hromadu,

která se uskuteční dne 26. 6. 2020 v 9:30 hodin.

 

STANOVY

obchodní společnosti

 TESLA ELMI, a.s.

I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Článek 1

Založení akciové společnosti

 • Akciová společnost byla založena jednorázově Fondem národního majetku ČR se sídlem: v Praze 1, Gorkého náměstí 32, jako jediným zakladatelem, na základě zakladatelské listiny ze dne 27.4.1992.
 • Společnost se ve smyslu ust. § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOK“), podřídila tomuto zákonu jako celku.

 

Článek 2

Obchodní firma a sídlo společnosti

 • Obchodní firma společnosti zní: TESLA ELMI, a.s.
 • Sídlem společnosti je:
 • Internetové stránky společnosti: www.teslaelmi.eu

 

Článek 3

Trvání společnosti

Společnost se zakládá na dobu neurčitou.

 

Článek 4

Předmět podnikání společnosti

Předmětem podnikání společnosti je:

 • Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení
 • Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona.

 

Článek 5

Základní kapitál společnosti

Základní kapitál společnosti činí 38.994.000,- Kč (slovy: třicet osm milionů devět set devadesát čtyři tisíc korun českých).

 

Článek 6

Akcie

 • Základní kapitál společnosti uvedený v čl. 5 je rozdělen na 38.994 ks kmenových akcií na majitele v zaknihované podobě ve jmenovité hodnotě 1.000,- Kč, s nimiž nejsou spojena žádná zvláštní práva, ani povinnosti.
 • Práva a povinnosti spojená s nesplacenou akcií mohou být spojena se zatímním listem.
 • Akcie na majitele je neomezeně převoditelná. Převody akcií se řídí obecně závaznými právními předpisy, zejména ZOK a zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „NOZ“).
 • Práva spojená se zaknihovanou akcií na majitele vykonává osoba vedená v evidenci zaknihovaných cenných papírů k rozhodnému dni jako vlastník akcie, a není-li stanoven rozhodný den, ke dni, kdy právo uplatňuje, pokud nebude prokázáno, že zápis v evidenci zaknihovaných cenných papírů neodpovídá skutečnosti.
 • Společnost může poskytnout finanční asistenci za splnění podmínek daných ust. § 311 a násl. ZOK.

II. ORGANIZACE SPOLEČNOSTI

Článek 7

Orgány společnosti

 • Systém vnitřní struktury společnosti je monistický.
 • Společnost má tyto orgány:
 1. Valná hromada
 2. Statutární ředitel
 3. Správní rada

 

 1. VALNÁ HROMADA

Článek 8

Postavení a působnost valné hromady

 • Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti. Skládá se ze všech na ní přítomných akcionářů.
 • Do působnosti valné hromady náleží zejména:
  1. rozhodnutí o změně stanov, nejde-li o změnu v důsledku zvýšení základního kapitálu správní radou podle § 511 ZOK nebo o změnu, ke které dochází na základě jiných právních skutečností;
  2. rozhodnutí o zvýšení nebo snížení základního kapitálu nebo o pověření správní rady podle § 511 ZOK a rozhodnutí o vydání dluhopisů;
  3. volba a odvolání statutárního ředitele a členů správní rady;
  4. schválení řádné, mimořádně, mezitímní nebo konsolidované účetní závěrky, jakož i rozhodnutí o rozdělení zisku, včetně stanovení dividend a tantiém, a o úhradě ztráty;
  5. rozhodnutí o změně druhu a formy akcií a o štěpení nebo spojení akcií;
  6. rozhodnutí o přeměně akcií vydaných jako cenné papíry na zaknihované cenné papíry a naopak;
  7. rozhodnutí o zrušení společnosti likvidací, jmenování a odvolání likvidátora, určení výše jeho odměny a schválení návrhu na rozdělení likvidačního zůstatku;
  8. rozhodování o fúzi, rozdělení, převodu jmění na jediného akcionáře a o změně právní formy společnosti;
  9. rozhodování o odměňování statutárního ředitele a členů správní rady podle § 61 odst. 1 ZOK;
  10. schvalování smluv o výkonu funkce statutárního ředitele a členů správní rady;
  11. rozhodování o možnosti započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kurzu;
  12. schválení převodu nebo zastavení závodu nebo takové jeho části, která by znamenala podstatnou změnu dosavadní struktury závodu nebo podstatnou změnu v předmětu podnikání společnosti;
  13. schvalování smluv nebo jiných právních jednání, požádá-li o to statutární ředitel a správní rada;
  14. schválení finanční asistence poskytnuté společností za podmínek § 311 ZOK;
  15. zřízení nebo zrušení rezervních fondů, dalších účelových fondů naplňovaných ze zisku, jakož i stanovení pravidel jejich doplňovat a použití; rozhodnutí o přídělech do fondů a o jejich čerpání;
  16. další rozhodnutí, která zákon nebo tyto stanovy svěřují do působnosti valné hromady.
 • Valná hromada je oprávněna svým usnesením udělovat pokyny statutárnímu řediteli mimo oblast obchodního vedení společnosti.
 • Valná hromada může rozhodnout o vyplacení podílu na zisku statutárnímu řediteli nebo členům správní rady (tantiéma) ze zisku schváleného k rozdělení.

 

Článek 9

Účast na valné hromadě, právo uplatňovat návrhy a protinávrhy

 • Každý akcionář je oprávněn účastnit se valné hromady, hlasovat na ní, požadovat na ní vysvětlení.
 • Akcionář se může valné hromady účastnit a na ní vykonávat svá práva osobně či v zastoupení. Zástupce akcionáře na základě plné moci je povinen před zahájením valné hromady odevzdat osobám společností pověřeným k prezenci účastníků valné hromady písemnou plnou moc, podepsanou zastoupeným akcionářem, z níž vyplývá rozsah zástupcova oprávnění a to, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo na více valných hromadách.
 • Každý akcionář je oprávněn uplatňovat návrhy a protinávrhy k záležitostem zařazeným na pořad valné hromady v souladu se zákonem. S výjimkou návrhů určitých osob do orgánů společnosti není možné návrhy a protinávrhy uplatňovat v průběhu valné hromady samotné. Pro případ přednášení návrhu akcionáře v průběhu valné hromady platí, že každý akcionář má pro přednesení svého návrhu časové omezení přiměřené významu a obsahu návrhu, nejvýše však 10 minut.
 • Valné hromady se účastní statutární ředitel a členové správní rady.

 

Článek 10

Svolávání valné hromady

 • Valná hromada se koná nejméně jednou za účetní období, nejpozději do konce šesti měsíců od posledního dne účetního období.
 • Valnou hromadu svolává správní rada společnosti. Vyžaduje-li to zájem společnosti, nebo pokud správní rada společnosti není obsazena, nebo neplní dlouhodobě své povinnosti, může valnou hromadu svolat i statutární ředitel.
 • Správní rada je povinna svolat valnou hromadu, jestliže:
  1. o to požádá akcionář nebo akcionáři, kteří vlastní akcie nebo zatímní listy, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 5 % základního kapitálu. Správní rada je povinna svolat valnou hromadu do 40 dnů ode dne doručení žádosti. Lhůta pro uveřejnění a zaslání pozvánek se v tomto případě zkracuje na 15 dnů.
  2. zjistí, že celková ztráta společnosti dosáhla takové výše, že po jejím uhrazení z disponibilních zdrojů společnosti by neuhrazená ztráta dosáhla poloviny základního kapitálu, nebo to lze s ohledem na všechny okolnosti očekávat, nebo z jiného vážného důvodu.
 • Valná hromada se svolává uveřejněním pozvánky na valnou hromadu na internetových stránkách společnosti www.teslaelmi.eu alespoň 30 dnů přede dnem jejího konání. Zaslání pozvánky akcionářům na adresu pobytu či sídla uvedenou v evidenci zaknihovaných cenných papírů se nahrazuje jejím zveřejněním v Obchodním věstníku. Pozvánka musí být na internetových stránkách společnosti uveřejněna až do okamžiku konání valné hromady. Ustanovení § 367 ZOK tím není dotčeno.
 • Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je sedmý den před konáním valné hromady. K tomuto dni je správní rada povinna zajistit výpis ze zákonné evidence zaknihovaných cenných papírů.
 • Pozvánka na valnou hromadu obsahuje alespoň firmu a sídlo společnosti, místo, datum a hodinu konání valné hromady, označení, zda se svolává řádná nebo náhradní valná hromada, pořad valné hromady, včetně uvedení osoby, je-li navrhována jako člen orgánu společnosti, rozhodný den k účasti na valné hromadě, pokud byl určen, a vysvětlení jeho významu pro hlasování na valné hromadě a návrh usnesení valné hromady a jeho zdůvodnění. Není-li předkládán návrh usnesení, obsahuje pozvánka vyjádření správní rady ke každé navrhované záležitosti.

 

Článek 11

Jednání valné hromady

 • Jednání valné hromady se řídí programem, těmito stanovami a zákonem o obchodních korporacích.
 • Před zahájením valné hromady společnost zajistí vyhotovení listiny přítomných akcionářů, která obsahuje jméno a bydliště, příp. firmu a sídlo akcionáře, popř. jeho zástupce, jmenovitou hodnotu akcií, jež opravňuje k hlasování, popřípadě údaj o tom, že akcie neopravňuje akcionáře k hlasování a čísla akcií. K této listině se připojí i originály plných mocí a listinu podepíše předseda valné hromady a zapisovatel, kteří ručí za její správnost.
 • Jednání valné hromady zahajuje svolavatel nebo jím určená osoba. Svolavatel nebo jím určená osoba také řídí valnou hromadu do doby zvolení jejího předsedy.
 • Valná hromada volí předsedu valné hromady, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů.
 • Jednání valné hromady řídí zvolený předseda valné hromady.
 • O průběhu jednání valné hromady se pořizuje zápis.
 • Náležitosti listiny přítomných akcionářů i náležitosti, obsah, způsob vyhotovení a ověření zápisu se řídí příslušnými ustanoveními obecně závazných právních předpisů.

 

Článek 12

Rozhodování valné hromady

 • Valná hromada je způsobilá usnášení, jsou-li přítomni akcionáři, kteří mají akcie s jmenovitou hodnotou představující více než 30 % základního kapitálu společnosti.
 • Není-li valná hromada po uplynutí jedné hodiny od stanoveného začátku jednání způsobilá usnášení, svolá správní rada náhradní valnou hromadu tak, aby se konala do 6 týdnů ode dne, kdy se měla konat valná hromada původní. Pozvánka na náhradní valnou hromadu musí být uveřejněna nejpozději do 15 dnů ode dne konání původní valné hromady. Náhradní valná hromada musí mít nezměněný pořad jednání a je způsobilá usnášení bez ohledu na podmínku v odst. 1 tohoto článku.
 • Přítomní akcionáři mají právo požadovat a obdržet na valné hromadě od společnosti vysvětlení záležitostí týkajících se společnosti, je-li takové vysvětlení potřebné pro posouzení předmětu jednání valné hromady nebo pro výkon akcionářských práv na ní. Každá žádost o vysvětlení je omezena časovým limitem v délce 5 minut pro její přednesení. Akcionář je oprávněn žádost o vysvětlení podat písemně, ne však v rozsahu větším než jeden list papíru A4 (velikost písma minimálně 12 bodů). V případě, že pro složitost není možné podat vysvětlení na valné hromadě, společnost odpoví na dotaz akcionáři ve lhůtě 15 dnů od konání valné hromady.
 • Dotazy a protesty se vznášejí ústně či písemně k rukám předsedy valné hromady, který rozhodne o tom, zda jsou způsobilé k projednání, uvedení do zápisu anebo zodpovězení přímo v rámci jednání valné hromady.
 • O záležitosti, která nebyla uvedena v oznámeném pořadu jednání, může valná hromada rozhodnout pouze tehdy, jsou-li přítomni všichni akcionáři a jednomyslně souhlasí s projednáním této záležitosti. Akcionáři na valné hromadě vždy nejprve hlasují o přijetí návrhu předkládaného správní radou. V případě přijetí tohoto návrhu se již nehlasuje o dalších návrzích. V případě jeho nepřijetí se hlasuje o dalších návrzích v pořadí, v jakém byly předloženy.
 • Valná hromada se může konat i bez splnění požadavků na její svolání dle těchto stanov a ZOK, souhlasí-li s tím všichni akcionáři.
 • Hlasovací právo se řídí jmenovitou hodnotou akcií a to tak, že na každou akcii o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč připadá jeden hlas. Celkový počet hlasů ve společnosti je 38.994.
 • Valná hromada rozhoduje většinou hlasů přítomných akcionářů, není-li k rozhodnutí zapotřebí ze zákona nebo podle těchto stanov většina jiná.
 • Stanovy připouští rozhodování valné hromady per rollam. Při rozhodování valné hromady per rollam zašle osoba oprávněná ke svolání valné hromady všem akcionářům návrh rozhodnutí. Návrh rozhodnutí obsahuje náležitosti dle ust. § 418 odst. 2 ZOK. Lhůta pro doručení vyjádření akcionáře k návrhu rozhodnutí činí 15 dní. Nedoručí-li akcionář ve stanovené lhůtě osobě oprávněné ke svolání valné hromady souhlas s návrhem usnesení, platí, že s návrhem nesouhlasí. V ostatním se rozhodování valné hromady per rollam řídí ustanoveními obecně závazných právních předpisů, zejména ust. § 418 – 420 ZOK.

 

2. STATUTÁRNÍ ŘEDITEL 

 

Článek 13

Postavení a působnost statutárního ředitele

 

 • Statutární ředitel je statutárním orgánem, jenž řídí činnost společnosti a jedná jejím jménem.
 • Statutárnímu řediteli přísluší zejména:
  1. uskutečňovat obchodní vedení včetně řádného vedení účetnictví společnosti,
  2. vykonávat zaměstnavatelská práva,
  3. zajistit zpracování a předkládat valné hromadě:

- rozhodnutí o koncepci podnikatelské činnosti společnosti a jejích změnách,

- roční účetní závěrku,

- roční zprávy o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku,

- rozhodnutí o způsobu krytí ztrát společnosti vzniklých v uplynulém obchodním roce,

- návrhů rozhodnutí o zřízení a zrušení dalších, v článku 8 stanov neuvedených orgánů, jakož i na vymezení jejich postavení a působnosti,

- návrh na zrušení společnosti,

 1. vykonávat usnesení valné hromady,
 2. zajišťovat řádné vedení předepsané evidence, účetnictví, obchodních knih a ostatních dokladů společnosti,
 3. podává návrhy na zápis změn údajů společnosti do obchodního rejstříku,
 4. výkon další působnosti vyplývající z těchto stanov nebo ze zákona.

 

Článek 14

Ustanovení a funkční období statutárního ředitele

 • Statutárního ředitele volí a odvolává valná hromada společnosti.
 • Funkční období statutárního ředitele je desetileté. Opětovná volba statutárního ředitele je možná.
 • Statutární ředitel může z této funkce odstoupit písemným prohlášením doručeným správní radě. Nesmí však tak učinit v době, která je pro obchodní korporaci nevhodná. Výkon funkce odstupujícího statutárního ředitele končí uplynutím jednoho měsíce od doručení oznámení o odstoupení z funkce správní radě, neschválí-li správní rada na žádost odstupujícího jiný okamžik zániku funkce.
 • Dojde-li k zániku funkce statutárního ředitele (zemře, odstoupí z funkce, je odvolán nebo jinak skončí jeho funkční období), zvolí valná hromada do dvou měsíců nového statutárního ředitele.

 

Článek 15

Práva a povinnosti statutárního ředitele

 • Statutárnímu řediteli přísluší za výkon funkce odměna.
 • Smlouvu o výkonu funkce pro statutárního ředitele schvaluje valná hromada; o případné tantiémě statutárnímu řediteli rozhoduje valná hromada.
 • Statutární ředitel je povinen při výkonu své funkce jednat s náležitou péčí a zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejich prozrazení třetím osobám by mohlo způsobit společnosti újmu.
 • Statutární ředitel je taktéž povinen respektovat omezení týkající se zákazu konkurence, která pro něho vyplývají z příslušných předpisů.
 • Důsledky porušení povinností obsažených v odstavcích 3) a 4) tohoto článku vyplývají z obecně závazných právních předpisů.
 • Statutární ředitel odpovídá společnosti za podmínek a v rozsahu stanoveném závaznými právními předpisy za újmu, kterou jí způsobí zaviněným porušením povinností při výkonu své funkce.

 

3. SPRÁVNÍ RADA

 

Článek 16

Postavení a působnost správní rady

 • Správní rada určuje základní zaměření obchodního vedení společnosti a dohlíží na jeho řádný výkon i na výkon působnosti statutárního ředitele a na podnikatelskou činnost společnosti.
 • Do působnosti správní rady náleží jakákoliv věc týkající se společnosti, ledaže ji zákon nebo tyto stanovy svěřují do působnosti valné hromady nebo statutárního ředitele. Správní radě přísluší zejména:
  1. vytváří koncepci podnikatelské činnosti společnosti,
  2. kontrolovat dodržování obecně závazných předpisů, stanov společnosti a usnesení valné hromady,
  3. přezkoumávat řádnou, mimořádnou a konsolidovanou, popř. i mezitímní účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku nebo úhradu ztráty,
  4. svolávat valnou hromadu společnosti,
  5. předkládat valné hromadě i statutárnímu řediteli svá vyjádření, doporučení a návrhy,
  6. nahlížet kdykoli do evidence, účetnictví, obchodních knih a ostatních dokladů společnosti,
  7. jmenovat a odvolávat prokuristu.
 • Správní rada se při své činnosti řídí obecně platnými právní předpisy a pokyny schválenými valnou hromadou, ledaže jsou v rozporu se zákonem nebo stanovami.

 

Článek 17

Složení, ustanovení a funkční období člena správní rady

 • Správní rada společnosti má jednoho člena, který je současně předsedou správní rady. Člena správní rady volí a odvolává valná hromada.
 • Funkční období člena správní rady je desetileté. Opětovná volba člena správní rady je možná.
 • Člen správní rady může ze své funkce odstoupit písemným prohlášením doručeným statutárnímu řediteli společnosti. Nesmí však tak učinit v době, která je pro obchodní korporaci nevhodná. Výkon funkce odstupujícího člena správní rady končí uplynutím jednoho měsíce od doručení oznámení o odstoupení z funkce statutárnímu řediteli, neschválí-li statutární ředitel na žádost odstupujícího jiný okamžik zániku funkce.
 • Dojde-li k zániku funkce člena správní rady (zemře, odstoupí z funkce, je odvolán nebo jinak skončí jeho funkční období), zvolí valná hromada do dvou měsíců nového člena správní rady.

 

Článek 18

Povinnosti členů správní rady, zasedání správní rady

 • Člen správní rady je povinen při výkonu své funkce jednat s náležitou péčí a zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo způsobit společnosti újmu. Tím nejsou nijak dotčena oprávnění člena správní rady vyplývající z kontrolní působnosti tohoto orgánu společnosti.
 • Člen správní rady je taktéž povinen respektovat omezení týkající se zákazu konkurence, která pro ně vyplývají z příslušných ustanovení obecně závazných právních předpisů.
 • Důsledky porušení povinností obsažených v odstavcích tohoto článku 1) a 2) vyplývají z obecně závazných právních předpisů.
 • Člen správní rady odpovídá společnosti za podmínek a v rozsahu stanoveném obecně závaznými právními předpisy za újmu, kterou jí způsobí zaviněným porušením povinností při výkonu své funkce.
 • Vzhledem k tomu, že je správní rada jednočlenná, není třeba její zasedání svolávat. Zasedání správní rady se koná v termínu určeném členem správní rady. O zasedání správní rady sepíše člen správní rady zápis, který obsahuje datum místo konání zasedání, označení přítomných osob, pořad jednání, texty přijatých usnesení, datum vyhotovení a podpis člena správní rady.

 

III. JEDNÁNÍ ZA SPOLEČNOST

 

Článek 19

Zastupování společnosti

Společnost zastupuje navenek ve všech záležitostech statutární ředitel. Za společnost se podepisuje tak, že osoba oprávněná jednat za společnost připojí k obchodní firmě společnosti svůj podpis.

 

 IV. HOSPODAŘENÍ SPOLEČNOSTI

 

Článek 20

Účetní období, evidence a účetnictví společnosti

 • Účetním obdobím společnosti je kalendářní rok.
 • Evidence a účetnictví společnosti se vedou způsobem odpovídajícím příslušným obecně závazným právním předpisům.

 

Článek 21

Roční účetní závěrka

 • Sestavení roční účetní závěrky a návrhu na rozdělení zisku včetně stanovení výše a způsobu vyplacení dividend a tantiém, případně návrhu na způsob krytí ztrát společnosti, zajišťuje statutární ředitel. Sestavenou roční účetní závěrku spolu s uvedenými návrhy předloží statutární ředitel nejpozději do 15. března každého roku správní radě k přezkoumání. Poté nejpozději do 30. dubna předloží tuto závěrku auditorovi vybranému statutárním ředitelem nebo společností, vyžadují-li závazné právní předpisy ověření účetní závěrky auditorem.
 • Správní radou přezkoumanou (a příp. auditorem ověřenou závěrku) pak statutární ředitel předloží valné hromadě. Správní rada zároveň předloží valné hromadě zprávu o výsledku svého přezkoumání.
 • Roční účetní závěrka musí být sestavena způsobem odpovídajícím obecně závazným právním předpisům a zásadám řádného účetnictví tak, aby poskytovala úplné informace o majetkové a finanční situaci, v níž se společnost nachází, a o výši dosaženého zisku nebo ztrát vzniklých v uplynulém obchodním roce.
 • Společnost je povinna uveřejnit způsobem stanoveným zákonem a těmito stanovami pro svolání valné hromady alespoň 30 dnů přede dnem jejího konání následující hlavní údaje z účetní závěrky společnosti: aktiva celkem, stálá aktiva, oběžná aktiva, ostatní aktiva, pasiva celkem, vlastní kapitál, cizí zdroje, ostatní pasiva, výnosy celkem, náklady celkem. Uveřejní-li společnost účetní závěrku na svých internetových stránkách alespoň po dobu 30 dnů přede dnem konání valné hromady a do doby 30 dní po schválení nebo neschválení účetní závěrky, věta první se nepoužije.

 

Článek 22

Rozdělování zisku společnosti

O rozdělení zisku společnosti rozhoduje valná hromada na návrh statutárního ředitele po přezkoumání tohoto návrhu správní radou.

 

Článek 23

Krytí ztrát společnosti

O způsobu krytí ztrát společnosti vzniklých v uplynulém obchodním roce rozhoduje valná hromada na návrh statutárního ředitele.

 

 

Článek 24

Zvýšení nebo snížení základního kapitálu

 • O zvýšení a snížení základního kapitálu společnosti rozhoduje valná hromada. Činí tak za podmínek stanovených obecně závaznými právními předpisy a způsobem, který z nich vyplývá.
 • Akcionář společnosti při zvýšení základního kapitálu společnosti ve smyslu ust. § 484 odst. 2. ZOK nemá přednostní právo na upsání akcií, které v souladu se ZOK neupsal jiný akcionář společnosti, o úpisu těchto akcií rozhodne valná hromada v rámci usnesení o zvýšení základního kapitálu společnosti.

 

 1. V. ZRUŠENÍ A ZÁNIK SPOLEČNOSTI

 

Článek 25

Způsoby zrušení společnosti

Společnost se zrušuje některým z následujících způsobů:

 1. rozhodnutím valné hromady o zrušení společnosti a její přeměně v jinou formu společnosti nebo družstvo, o fúzi nebo rozdělení společnosti nebo o převodu jmění na jediného akcionáře,
 2. rozhodnutím valné hromady o zrušení společnosti s likvidací,
 3. rozhodnutím soudu o zrušení společnosti,
 4. prohlášením konkurzu na majetek společnosti nebo zamítnutím návrhu na prohlášení konkurzu pro nedostatek majetku,
 5. z důvodů uvedených v ust. § 93 ZOK, ust. §§ 168 a násl. NOZ.

 

Článek 26

Likvidace společnosti

 • Způsob provedení likvidace společnosti při jejím zrušení se řídí obecně závaznými právními předpisy.
 • O způsobu vypořádání likvidačního zůstatku majetku společnosti rozhoduje valná hromada. Likvidační zůstatek přitom bude rozdělen mezi akcionáře v poměru odpovídajícím jmenovité hodnotě jejich akcií.
 • Společnost zaniká po provedené likvidaci výmazem z obchodního rejstříku.

 VI. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 

Článek 27

Právní poměry společnosti a řešení sporů

 • Vznik, právní poměry a zánik společnosti, jakož i všechny právní vztahy vyplývající ze stanov společnosti a pracovněprávní i jiné vztahy uvnitř společnosti, včetně vztahů z nemocenského pojištění a sociálního zabezpečení zaměstnanců společnosti, se řídí právními předpisy České republiky.
 • Případné spory mezi akcionáři a společností, spory mezi společností a členy jiných orgánů, jakož i vzájemné spory mezi akcionáři související s jejich účastí ve společnosti budou řešeny smírnou cestou. Nepodaří-li se vyřešit takový spor smírně, bude k jeho projednávání a rozhodnutí příslušný soud ČR, a to – nevylučují-li to ustanovení obecně závazných procesněprávních předpisů – podle sídla společnosti.

 

Článek 28

Změny stanov

O změnách stanov rozhoduje valná hromada na návrh statutárního ředitele. K tomuto jejímu rozhodnutí je zapotřebí dvoutřetinové většiny hlasů přítomných akcionářů a pořizuje se o něm notářský zápis.

 

Článek 29

Účinnost stanov

Tyto stanovy nabývají účinnosti dnem jejich schválení valnou hromadou společnosti.

 

 


 Stanovy obchodní společnosti

TESLA ELMI, a.s. platné a schválené na valné hromadě dne 3.6.2020

 

 1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Článek 1

Založení akciové společnosti

 • Akciová společnost byla založena jednorázově Fondem národního majetku ČR se sídlem: v Praze 1, Gorkého náměstí 32, jako jediným zakladatelem, na základě zakladatelské listiny ze dne 27.4.1992.
 • Společnost se ve smyslu ust. § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOK“), podřídila tomuto zákonu jako celku.

 

Článek 2

Obchodní firma a sídlo společnosti

 • Obchodní firma společnosti zní: TESLA ELMI, a.s.
 • Sídlem společnosti je:
 • Internetové stránky společnosti: https://www.teslaelmi.eu

 

Článek 3

Trvání společnosti

Společnost se zakládá na dobu neurčitou.

 

Článek 4

Předmět podnikání společnosti

Předmětem podnikání společnosti je:

 • Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení
 • Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona.

 

Článek 5

Základní kapitál společnosti

Základní kapitál společnosti činí 38.994.000,- Kč (slovy: třicet osm milionů devět set devadesát čtyři tisíc korun českých).

 

Článek 6

Akcie

 • Základní kapitál společnosti uvedený v čl. 5 je rozdělen na 38.994 ks kmenových akcií na majitele v zaknihované podobě ve jmenovité hodnotě 1.000,- Kč, s nimiž nejsou spojena žádná zvláštní práva, ani povinnosti.
 • Práva a povinnosti spojená s nesplacenou akcií mohou být spojena se zatímním listem.
 • Akcie na majitele je neomezeně převoditelná. Převody akcií se řídí obecně závaznými právními předpisy, zejména ZOK a zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „NOZ“).
 • Práva spojená se zaknihovanou akcií na majitele vykonává osoba vedená v evidenci zaknihovaných cenných papírů k rozhodnému dni jako vlastník akcie, a není-li stanoven rozhodný den, ke dni, kdy právo uplatňuje, pokud nebude prokázáno, že zápis v evidenci zaknihovaných cenných papírů neodpovídá skutečnosti.
 • Společnost může poskytnout finanční asistenci za splnění podmínek daných ust. § 311 a násl. ZOK.
 1. ORGANIZACE SPOLEČNOSTI

 

Článek 7

Orgány společnosti

 • Systém vnitřní struktury společnosti je dualistický.
 • Společnost má tyto orgány:
 1. Valná hromada
 2. Představenstvo
 3. Dozorčí rada

 

 1. VALNÁ HROMADA

Článek 8

Postavení a působnost valné hromady

 • Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti. Skládá se ze všech na ní přítomných akcionářů.
 • Do působnosti valné hromady náleží zejména:
  1. rozhodnutí o změně stanov, nejde-li o změnu v důsledku zvýšení základního kapitálu dozorčí radou podle § 511 ZOK nebo o změnu, ke které dochází na základě jiných právních skutečností;
  2. rozhodnutí o zvýšení nebo snížení základního kapitálu nebo o pověření dozorčí rady podle § 511 ZOK a rozhodnutí o vydání dluhopisů;
  3. volba a odvolání členů představenstva a dozorčí rady;
  4. schválení řádné, mimořádně, mezitímní nebo konsolidované účetní závěrky, jakož i rozhodnutí o rozdělení zisku, včetně stanovení dividend a tantiém, a o úhradě ztráty;
  5. rozhodnutí o změně druhu a formy akcií a o štěpení nebo spojení akcií;
  6. rozhodnutí o přeměně akcií vydaných jako cenné papíry na zaknihované cenné papíry a naopak;
  7. rozhodnutí o zrušení společnosti likvidací, jmenování a odvolání likvidátora, určení výše jeho odměny a schválení návrhu na rozdělení likvidačního zůstatku;
  8. rozhodování o fúzi, rozdělení, převodu jmění na jediného akcionáře a o změně právní formy společnosti;
  9. rozhodování o odměňování členů představenstva a dozorčí rady podle § 61 odst. 1 ZOK;
  10. schvalování smluv o výkonu funkce členů představenstva a členů dozorčí rady;
  11. rozhodování o možnosti započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kurzu;
  12. schválení převodu nebo zastavení závodu nebo takové jeho části, která by znamenala podstatnou změnu dosavadní struktury závodu nebo podstatnou změnu v předmětu podnikání společnosti;
  13. schvalování smluv nebo jiných právních jednání, požádá-li o to představenstvo nebo dozorčí rada;
  14. schválení finanční asistence poskytnuté společností za podmínek § 311 ZOK;
  15. zřízení nebo zrušení rezervních fondů, dalších účelových fondů naplňovaných ze zisku, jakož i stanovení pravidel jejich doplňovat a použití; rozhodnutí o přídělech do fondů a o jejich čerpání;
  16. schválení převodu nemovitého majetku společnosti;
  17. další rozhodnutí, která zákon nebo tyto stanovy svěřují do působnosti valné hromady.
 • Valná hromada je oprávněna svým usnesením udělovat pokyny představenstvu mimo oblast obchodního vedení společnosti.
 • Valná hromada může rozhodnout o vyplacení podílu na zisku členům představenstva nebo členům dozorčí rady (tantiéma) ze zisku schváleného k rozdělení.

 

Článek 9

Účast na valné hromadě, právo uplatňovat návrhy a protinávrhy

 • Každý akcionář je oprávněn účastnit se valné hromady, hlasovat na ní, požadovat na ní vysvětlení.
 • Akcionář se může valné hromady účastnit a na ní vykonávat svá práva osobně či v zastoupení. Zástupce akcionáře na základě plné moci je povinen před zahájením valné hromady odevzdat osobám společností pověřeným k prezenci účastníků valné hromady písemnou plnou moc, podepsanou zastoupeným akcionářem, z níž vyplývá rozsah zástupcova oprávnění a to, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo na více valných hromadách.
 • Každý akcionář je oprávněn uplatňovat návrhy a protinávrhy k záležitostem zařazeným na pořad valné hromady v souladu se zákonem. S výjimkou návrhů určitých osob do orgánů společnosti není možné návrhy a protinávrhy uplatňovat v průběhu valné hromady samotné. Pro případ přednášení návrhu akcionáře v průběhu valné hromady platí, že každý akcionář má pro přednesení svého návrhu časové omezení přiměřené významu a obsahu návrhu, nejvýše však 10 minut.
 • Valné hromady se účastní členové představenstva a dozorčí rady.

 

Článek 10

Svolávání valné hromady

 • Valná hromada se koná nejméně jednou za účetní období, nejpozději do konce šesti měsíců od posledního dne účetního období.
 • Valnou hromadu svolává představenstvo společnosti. Vyžaduje-li to zájem společnosti, může valnou hromadu svolat i dozorčí rada.
 • Představenstvo je povinno svolat valnou hromadu, jestliže:
  1. o to požádá akcionář nebo akcionáři, kteří vlastní akcie nebo zatímní listy, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 5 % základního kapitálu. Představenstvo je povinno svolat valnou hromadu do 40 dnů ode dne doručení žádosti. Lhůta pro uveřejnění a zaslání pozvánek se v tomto případě zkracuje na 15 dnů.
  2. zjistí, že celková ztráta společnosti dosáhla takové výše, že po jejím uhrazení z disponibilních zdrojů společnosti by neuhrazená ztráta dosáhla poloviny základního kapitálu, nebo to lze s ohledem na všechny okolnosti očekávat, nebo z jiného vážného důvodu.
 • Valná hromada se svolává uveřejněním pozvánky na valnou hromadu na internetových stránkách společnosti https://www.teslaelmi.eu alespoň 30 dnů přede dnem jejího konání. Zaslání pozvánky akcionářům na adresu pobytu či sídla uvedenou v evidenci zaknihovaných cenných papírů se nahrazuje jejím zveřejněním v Obchodním věstníku. Pozvánka musí být na internetových stránkách společnosti uveřejněna až do okamžiku konání valné hromady. Ustanovení § 367 ZOK tím není dotčeno.
 • Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je sedmý den před konáním valné hromady. K tomuto dni je představenstvo povinno podat žádost o výpis ze zákonné evidence zaknihovaných cenných papírů.
 • Pozvánka na valnou hromadu obsahuje alespoň firmu a sídlo společnosti, místo, datum a hodinu konání valné hromady, označení, zda se svolává řádná nebo náhradní valná hromada, pořad valné hromady, včetně uvedení osoby, je-li navrhována jako člen orgánu společnosti, rozhodný den k účasti na valné hromadě, pokud byl určen, a vysvětlení jeho významu pro hlasování na valné hromadě a návrh usnesení valné hromady a jeho zdůvodnění. Není-li předkládán návrh usnesení, obsahuje pozvánka vyjádření představenstva ke každé navrhované záležitosti.

 

Článek 11

Jednání valné hromady

 • Jednání valné hromady se řídí programem, těmito stanovami a zákonem o obchodních korporacích.
 • Před zahájením valné hromady společnost zajistí vyhotovení listiny přítomných akcionářů, která obsahuje jméno a bydliště, příp. firmu a sídlo akcionáře, popř. jeho zástupce, jmenovitou hodnotu akcií, jež opravňuje k hlasování, popřípadě údaj o tom, že akcie neopravňuje akcionáře k hlasování a čísla akcií. K této listině se připojí i originály plných mocí a listinu podepíše předseda valné hromady a zapisovatel, kteří ručí za její správnost.
 • Jednání valné hromady zahajuje svolavatel nebo jím určená osoba. Svolavatel nebo jím určená osoba také řídí valnou hromadu do doby zvolení jejího předsedy.
 • Valná hromada volí předsedu valné hromady, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů.
 • Jednání valné hromady řídí zvolený předseda valné hromady.
 • O průběhu jednání valné hromady se pořizuje zápis.
 • Náležitosti listiny přítomných akcionářů i náležitosti, obsah, způsob vyhotovení a ověření zápisu se řídí příslušnými ustanoveními obecně závazných právních předpisů.

 

Článek 12

Rozhodování valné hromady

 • Valná hromada je způsobilá usnášení, jsou-li přítomni akcionáři, kteří mají akcie s jmenovitou hodnotou představující více než 30 % základního kapitálu společnosti.
 • Není-li valná hromada po uplynutí jedné hodiny od stanoveného začátku jednání způsobilá usnášení, svolá představenstvo náhradní valnou hromadu tak, aby se konala do 6 týdnů ode dne, kdy se měla konat valná hromada původní. Pozvánka na náhradní valnou hromadu musí být uveřejněna nejpozději do 15 dnů ode dne konání původní valné hromady. Náhradní valná hromada musí mít nezměněný pořad jednání a je způsobilá usnášení bez ohledu na podmínku v odst. 1 tohoto článku.
 • Přítomní akcionáři mají právo požadovat a obdržet na valné hromadě od společnosti vysvětlení záležitostí týkajících se společnosti, je-li takové vysvětlení potřebné pro posouzení předmětu jednání valné hromady nebo pro výkon akcionářských práv na ní. Každá žádost o vysvětlení je omezena časovým limitem v délce 5 minut pro její přednesení. Akcionář je oprávněn žádost o vysvětlení podat písemně, ne však v rozsahu větším než jeden list papíru A4 (velikost písma minimálně 12 bodů). V případě, že pro složitost není možné podat vysvětlení na valné hromadě, společnost odpoví na dotaz akcionáři ve lhůtě 15 dnů od konání valné hromady.
 • Dotazy a protesty se vznášejí ústně či písemně k rukám předsedy valné hromady, který rozhodne o tom, zda jsou způsobilé k projednání, uvedení do zápisu anebo zodpovězení přímo v rámci jednání valné hromady.
 • O záležitosti, která nebyla uvedena v oznámeném pořadu jednání, může valná hromada rozhodnout pouze tehdy, jsou-li přítomni všichni akcionáři a jednomyslně souhlasí s projednáním této záležitosti. Akcionáři na valné hromadě vždy nejprve hlasují o přijetí návrhu předkládaného představenstvem. V případě přijetí tohoto návrhu se již nehlasuje o dalších návrzích. V případě jeho nepřijetí se hlasuje o dalších návrzích v pořadí, v jakém byly předloženy.
 • Valná hromada se může konat i bez splnění požadavků na její svolání dle těchto stanov a ZOK, souhlasí-li s tím všichni akcionáři.
 • Hlasovací právo se řídí jmenovitou hodnotou akcií a to tak, že na každou akcii o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč připadá jeden hlas. Celkový počet hlasů ve společnosti je 38.994.
 • Valná hromada rozhoduje většinou hlasů přítomných akcionářů, není-li k rozhodnutí zapotřebí ze zákona nebo podle těchto stanov většina jiná.
 • Stanovy připouští rozhodování valné hromady per rollam. Při rozhodování valné hromady per rollam zašle osoba oprávněná ke svolání valné hromady všem akcionářům návrh rozhodnutí. Návrh rozhodnutí obsahuje náležitosti dle ust. § 418 odst. 2 ZOK. Lhůta pro doručení vyjádření akcionáře k návrhu rozhodnutí činí 15 dní. Nedoručí-li akcionář ve stanovené lhůtě osobě oprávněné ke svolání valné hromady souhlas s návrhem usnesení, platí, že s návrhem nesouhlasí. V ostatním se rozhodování valné hromady per rollam řídí ustanoveními obecně závazných právních předpisů, zejména ust. § 418 – 420 ZOK.

 

 1. Představenstvo

 

Článek 13

Postavení a působnost představenstva

 

 • Představenstvo je statutárním orgánem, jenž řídí činnost společnosti a jedná jejím jménem.
 • Představenstvu přísluší zejména:
  1. uskutečňovat obchodní vedení včetně řádného vedení účetnictví společnosti,
  2. vykonávat zaměstnavatelská práva,
  3. svolávat valnou hromadu,
  4. jmenovat a odvolávat prokuristu,
  5. zajistit zpracování a předkládat valné hromadě:

- rozhodnutí o koncepci podnikatelské činnosti společnosti a jejích změnách,

- návrhy na změnu stanov,

- návrhy na zvýšení nebo snížení základního kapitálu, jakož i vydání dluhopisů,

- roční účetní závěrku,

- návrh na rozdělení zisku včetně stanovení výše a způsobu vyplacení dividend a tantiém,

- roční zprávy o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku,

- rozhodnutí o způsobu krytí ztrát společnosti vzniklých v uplynulém obchodním roce,

- návrhů rozhodnutí o zřízení a zrušení dalších, v článku 8 stanov neuvedených orgánů, jakož i na vymezení jejich postavení a působnosti,

- návrh na zrušení společnosti,

- navrhuje valné hromadě ke schválení převod nemovitého majetku společnosti.

 1. vykonávat usnesení valné hromady,
 2. zajišťovat řádné vedení předepsané evidence, účetnictví, obchodních knih a ostatních dokladů společnosti,
 3. výkon další působnosti vyplývající z těchto stanov nebo ze zákona.

 

Článek 14

Složení, ustanovení a funkční období člena představenstva

 • Členy představenstva volí a odvolává valná hromada společnosti. Představenstvo má jednoho člena, který je současně předsedou.
 • Funkční období člena představenstva je desetileté. Opětovná volba člena představenstva je možná.
 • Člen představenstva může z této funkce odstoupit písemným prohlášením doručeným dozorčí radě. Nesmí však tak učinit v době, která je pro obchodní korporaci nevhodná. Výkon funkce odstupujícího člena představenstva končí uplynutím jednoho měsíce od doručení oznámení o odstoupení z funkce dozorčí radě, neschválí-li dozorčí rada na žádost odstupujícího jiný okamžik zániku funkce.
 • Dojde-li k zániku funkce člena představenstva (zemře, odstoupí z funkce, je odvolán nebo jinak skončí jeho funkční období), zvolí valná hromada do dvou měsíců nového člena představenstva.

 

Článek 15

Práva a povinnosti člena představenstva, zasedání představenstva

 • Členovi představenstva přísluší za výkon funkce odměna.
 • Objem prostředků určených na výplatu odměn schvaluje valná hromada; o případné tantiémě členovi představenstva rozhoduje valná hromada.
 • Člen představenstva je povinen při výkonu své funkce jednat s náležitou péčí a zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejich prozrazení třetím osobám by mohlo způsobit společnosti újmu.
 • Člen představenstva je taktéž povinen respektovat omezení týkající se zákazu konkurence, která pro něho vyplývají z příslušných předpisů.
 • Důsledky porušení povinností obsažených v odstavcích 1) a 2) vyplývají z obecně závazných právních předpisů.
 • Člen představenstva odpovídá společnosti za podmínek a v rozsahu stanoveném závaznými právními předpisy za újmu, kterou jí způsobí zaviněným porušením povinností při výkonu své funkce.
 • Vzhledem k tomu, že je představenstvo jednočlenné, není třeba jeho zasedání svolávat. Zasedání představenstva se koná v termínu určeném členem představenstva. O zasedání představenstva sepíše člen představenstva zápis, který obsahuje datum místo konání zasedání, označení přítomných osob, pořad jednání, texty přijatých usnesení, datum vyhotovení a podpis člena představenstva.

 

 1. DOZORČÍ RADA

 

Článek 16

Postavení a působnost dozorčí rady

 • Dozorčí rada dohlíží na výkon působnosti představenstva a činnost společnosti.
 • Dozorčí radě přísluší zejména:
  1. kontrolovat dodržování obecně závazných předpisů, stanov společnosti a usnesení valné hromady,
  2. přezkoumávat řádnou, mimořádnou a konsolidovanou, popř. i mezitímní účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku nebo úhradu ztráty,
  3. svolávat valnou hromadu, vyžadují-li to zájmy společnosti,
  4. předkládat valné hromadě i představenstvu svá vyjádření, doporučení a návrhy,
  5. nahlížet kdykoli do evidence, účetnictví, obchodních knih a ostatních dokladů společnosti.
 • Dozorčí rada se při své činnosti řídí obecně platnými právní předpisy a pokyny schválenými valnou hromadou, ledaže jsou v rozporu se zákonem nebo stanovami.

 

Článek 17

Složení, ustanovení a funkční období člena dozorčí rady

 • Dozorčí rada společnosti má jednoho člena, který je současně předsedou dozorčí rady. Člena dozorčí rady volí a odvolává valná hromada.
 • Funkční období člena dozorčí rady je desetileté. Opětovná volba člena dozorčí rady je možná.
 • Člen dozorčí rady může ze své funkce odstoupit písemným prohlášením doručeným představenstvu společnosti. Nesmí však tak učinit v době, která je pro obchodní korporaci nevhodná. Výkon funkce odstupujícího člena dozorčí rady končí uplynutím jednoho měsíce od doručení oznámení o odstoupení z funkce představenstvu, neschválí-li představenstvo na žádost odstupujícího jiný okamžik zániku funkce.
 • Dojde-li k zániku funkce člena dozorčí rady (zemře, odstoupí z funkce, je odvolán nebo jinak skončí jeho funkční období), zvolí valná hromada do dvou měsíců nového člena dozorčí rady.

 

Článek 18

Povinnosti členů dozorčí rady, zasedání dozorčí rady

 • Člen dozorčí rady je povinen při výkonu své funkce jednat s náležitou péčí a zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo způsobit společnosti újmu. Tím nejsou nijak dotčena oprávnění člena dozorčí rady vyplývající z kontrolní působnosti tohoto orgánu společnosti.
 • Člen dozorčí rady je taktéž povinen respektovat omezení týkající se zákazu konkurence, která pro ně vyplývají z příslušných ustanovení obecně závazných právních předpisů.
 • Důsledky porušení povinností obsažených v odstavcích tohoto článku 1) a 2) vyplývají z obecně závazných právních předpisů.
 • Člen dozorčí rady odpovídá společnosti za podmínek a v rozsahu stanoveném obecně závaznými právními předpisy za újmu, kterou jí způsobí zaviněným porušením povinností při výkonu své funkce.
 • Vzhledem k tomu, že je dozorčí rada jednočlenná, není třeba její zasedání svolávat. Zasedání dozorčí rady se koná v termínu určeném členem dozorčí rady. O zasedání dozorčí rady sepíše člen dozorčí rady zápis, který obsahuje datum místo konání zasedání, označení přítomných osob, pořad jednání, texty přijatých usnesení, datum vyhotovení a podpis člena dozorčí rady.

 

III. JEDNÁNÍ ZA SPOLEČNOST

 

Článek 19

Zastupování společnosti

Společnost zastupuje navenek předseda představenstva. Za společnost se podepisuje tak, že osoba oprávněná jednat za společnost připojí k obchodní firmě společnosti svůj podpis.

 

 

 1. HOSPODAŘENÍ SPOLEČNOSTI

 

Článek 20

Účetní období, evidence a účetnictví společnosti

 • Účetním obdobím společnosti je kalendářní rok.
 • Evidence a účetnictví společnosti se vedou způsobem odpovídajícím příslušným obecně závazným právním předpisům.

 

Článek 21

Roční účetní závěrka

 • Sestavení roční účetní závěrky a návrhu na rozdělení zisku včetně stanovení výše a způsobu vyplacení dividend a tantiém, případně návrhu na způsob krytí ztrát společnosti, zajišťuje představenstvo. Sestavenou roční účetní závěrku spolu s uvedenými návrhy předloží představenstvo nejpozději do 15. března každého roku dozorčí radě k přezkoumání. Poté nejpozději do 30. dubna předloží tuto závěrku auditorovi vybranému představenstvem nebo společností, vyžadují-li závazné právní předpisy ověření účetní závěrky auditorem.
 • Dozorčí radou přezkoumanou (a příp. auditorem ověřenou závěrku) pak představenstvo předloží valné hromadě. Dozorčí rada zároveň předloží valné hromadě zprávu o výsledku svého přezkoumání.
 • Roční účetní závěrka musí být sestavena způsobem odpovídajícím obecně závazným právním předpisům a zásadám řádného účetnictví tak, aby poskytovala úplné informace o majetkové a finanční situaci, v níž se společnost nachází, a o výši dosaženého zisku nebo ztrát vzniklých v uplynulém obchodním roce.
 • Společnost je povinna uveřejnit způsobem stanoveným zákonem a těmito stanovami pro svolání valné hromady alespoň 30 dnů přede dnem jejího konání následující hlavní údaje z účetní závěrky společnosti: aktiva celkem, stálá aktiva, oběžná aktiva, ostatní aktiva, pasiva celkem, vlastní kapitál, cizí zdroje, ostatní pasiva, výnosy celkem, náklady celkem. Uveřejní-li společnost účetní závěrku na svých internetových stránkách alespoň po dobu 30 dnů přede dnem konání valné hromady a do doby 30 dní po schválení nebo neschválení účetní závěrky, věta první se nepoužije.

 

 

 

 

Článek 22

Rozdělování zisku společnosti

O rozdělení zisku společnosti rozhoduje valná hromada na návrh představenstva po přezkoumání tohoto návrhu dozorčí radou.

 

Článek 23

Krytí ztrát společnosti

O způsobu krytí ztrát společnosti vzniklých v uplynulém obchodním roce rozhoduje valná hromada na návrh představenstva.

 

 

Článek 24

Zvýšení nebo snížení základního kapitálu

 • O zvýšení a snížení základního kapitálu společnosti rozhoduje valná hromada. Činí tak za podmínek stanovených obecně závaznými právními předpisy a způsobem, který z nich vyplývá.
 • Akcionář společnosti při zvýšení základního kapitálu společnosti ve smyslu ust. § 484 odst. 2. ZOK nemá přednostní právo na upsání akcií, které v souladu se ZOK neupsal jiný akcionář společnosti, o úpisu těchto akcií rozhodne valná hromada v rámci usnesení o zvýšení základního kapitálu společnosti.

 

 1. ZRUŠENÍ A ZÁNIK SPOLEČNOSTI

 

Článek 25

Způsoby zrušení společnosti

Společnost se zrušuje některým z následujících způsobů:

 1. rozhodnutím valné hromady o zrušení společnosti a její přeměně v jinou formu společnosti nebo družstvo, o fúzi nebo rozdělení společnosti nebo o převodu jmění na jediného akcionáře,
 2. rozhodnutím valné hromady o zrušení společnosti s likvidací,
 3. rozhodnutím soudu o zrušení společnosti,
 4. prohlášením konkurzu na majetek společnosti nebo zamítnutím návrhu na prohlášení konkurzu pro nedostatek majetku,
 5. z důvodů uvedených v ust. § 93 ZOK, ust. §§ 168 a násl. NOZ.

 

Článek 26

Likvidace společnosti

 • Způsob provedení likvidace společnosti při jejím zrušení se řídí obecně závaznými právními předpisy.
 • O způsobu vypořádání likvidačního zůstatku majetku společnosti rozhoduje valná hromada. Likvidační zůstatek přitom bude rozdělen mezi akcionáře v poměru odpovídajícím jmenovité hodnotě jejich akcií.
 • Společnost zaniká po provedené likvidaci výmazem z obchodního rejstříku.

 

 

 

 1. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 

Článek 27

Právní poměry společnosti a řešení sporů

 • Vznik, právní poměry a zánik společnosti, jakož i všechny právní vztahy vyplývající ze stanov společnosti a pracovněprávní i jiné vztahy uvnitř společnosti, včetně vztahů z nemocenského pojištění a sociálního zabezpečení zaměstnanců společnosti, se řídí právními předpisy České republiky.
 • Případné spory mezi akcionáři a společností, spory mezi společností a členy jiných orgánů, jakož i vzájemné spory mezi akcionáři související s jejich účastí ve společnosti budou řešeny smírnou cestou. Nepodaří-li se vyřešit takový spor smírně, bude k jeho projednávání a rozhodnutí příslušný soud ČR, a to – nevylučují-li to ustanovení obecně závazných procesněprávních předpisů – podle sídla společnosti.

 

Článek 28

Změny stanov

O změnách stanov rozhoduje valná hromada na návrh představenstva. K tomuto jejímu rozhodnutí je zapotřebí dvoutřetinové většiny hlasů přítomných akcionářů a pořizuje se o něm notářský zápis.

 

Článek 29

Účinnost stanov

Tyto stanovy nabývají účinnosti dnem jejich schválení valnou hromadou společnosti s výjimkou ustanovení o podřízení se ZOK jako celku, které nabývá účinnosti zveřejněním zápisu o podřízení se ZOK jako celku v obchodním rejstříku.