Valná hromada

1_Pozvánka na VH TE-26.6.2020

Představenstvo obchodní společnosti

 

TESLA ELMI, a.s.

se sídlem: Purkyňova 3095/99c, Královo Pole, 612 00 Brno,

IČO: 46346864, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 749

(dále jen „Společnost“)

 

s v o l á v á

v souladu s ust. § 402 a násl. ve spojení s ust. § 367 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (dále jen „ZOK“)

 

ŘÁDNOU VALNOU HROMADU,

která se uskuteční dne 26. 6. 2020 v 9:30 hodin

v zasedací místnosti ve 14. nadzemním podlaží administrativní budovy M-palác, na adrese: Heršpická 5, 639 00 Brno,

 

s následujícím pořadem jednání:

 

 1. Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti a volba orgánů řádné valné hromady;
 2. Rozhodnutí o odvolání členů orgánů Společnosti;
 3. Rozhodnutí o změně stanov Společnosti;
 4. Rozhodnutí o volbě členů orgánů Společnosti;
 5. Projednání zprávy představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2019, účetní závěrky společnosti za rok 2019 a návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2019;
 6. Zpráva dozorčí rady o přezkoumání účetní závěrky společnosti za rok 2019 a návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2019;
 7. Schválení účetní závěrky Společnosti a hospodářského výsledku za rok 2019;
 8. Rozhodnutí o snížení základního kapitálu Společnosti;
 9. Závěr.

 

Prezence akcionářů bude zahájena v 9:00 hodin v místě konání valné hromady.

Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je den, který o sedm (7) dní předchází dni konání valné hromady, tedy 19. 6. 2020. Právo účastnit se valné hromady a vykonávat na ní práva akcionáře včetně hlasování, má osoba, která bude k tomuto dni uvedena ve výpisu zákonem stanovené evidence, kde jsou registrovány zaknihované akcie společnosti, ledaže se prokáže, že zápis v evidenci neodpovídá skutečnosti.

Akcionáři – fyzické osoby při prezenci předloží svůj průkaz totožnosti. Osoby jednající jménem akcionářů – právnických osob při prezenci předloží navíc aktuální (ne starší 3 měsíců) výpis z obchodního rejstříku akcionáře. Zástupce akcionáře jednající na základě plné moci předloží navíc plnou moc akcionáře jako zmocnitele, z níž bude vyplývat rozsah zástupcova oprávnění a to, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo více valných hromadách v určitém období. Plná moc musí být při prezenci odevzdána.

 

Představenstvo Společnosti obdrželo dne 4. 6. 2020 žádost kvalifikovaného akcionáře, pana Zdeňka Otruby, dat. nar. 15. září 1971, bytem: Hybernská 1012/30, Nové Město, 110 00 Praha 1, v souladu s ust. § 366 ZOK žádost o svolání valné hromady s navrženým pořadem jednání. Představenstvo v souladu s ust. § 367 ZOK svolává valnou hromadu Společnosti a předkládá valné hromadě návrhy usnesení.

 

K bodu č. 1 pořadu jednání: Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti a volba orgánů valné hromady:

Vyjádření představenstva Společnosti:

Kvalifikovaný akcionář ani představenstvo Společnosti k tomuto bodu nenavrhují žádné konkrétní osoby jako členy orgánů valné hromady Společnosti a ponechává se proto na akcionářích, aby členy orgánů valné hromady navrhli.

 

K bodu č. 2 pořadu jednání: Odvolání členů orgánů Společnosti:

Návrhy usnesení:

Valná hromada společnosti TESLA ELMI, a.s. odvolává:

 1. i) pana Zdeňka Otrubu, dat. nar. 15. září 1971, bytem: Hybernská 1012/30, Nové Město, 110 00 Praha 1, z funkce člena představenstva;
 2. ii) pana Zdeňka Otrubu, dat. nar. 18. 5. 2000, bytem: č.p. 266, 687 07 Tupesy, z funkce člena dozorčí rady,

      a to s účinností k okamžiku přijetí tohoto usnesení.“

Odůvodnění usnesení:

Kvalifikovaný akcionář v kontextu dále uvedeného návrhu usnesení na změnu stanov Společnosti, která zakotvuje změnu vnitřního uspořádání Společnosti, navrhuje odvolat stávajícího člena představenstva a člena dozorčí rady, neboť tyto orgány Společnosti zaniknou a budou nahrazeny novými.

 

K bodu č. 3 pořadu jednání: Rozhodnutí o změně stanov Společnosti:

Návrh usnesení:

Valná hromada společnosti TESLA ELMI, a.s. schvaluje změnu stanov společnosti ve znění předloženém kvalifikovaným akcionářem společnosti, které je zveřejněno na internetových stránkách společnosti: https://www.teslaelmi.eu.“

Odůvodnění usnesení:

Předkládaný návrh upravuje změnu vnitřního uspořádání Společnosti, kdy nově je zakotven monistický systém, tj. Společnost bude mít nově statutárního ředitele a jednočlennou správní radu. Návrh stanov mění terminologii v souladu s ust. § 456 ZOK, které zakotvuje, že tam kde zákon stanoví o představenstvu, rozumí se tím statutární ředitel a tam, kde zákon stanoví o dozorčí radě, rozumí se tím správní rada. V uvedeném kontextu se mění konkrétně: článek 7, článek 8, článek 9 odst. 4, článek 10 odst. 2, 3, 5, 6 (valnou hromadu svolává správní rada), článek 12 odst. 2, 5, článek 19, článek 21 odst. 1, 2, článek 22, článek 23, článek 28. Vedle uvedeného se mění celý oddíl B, který nově zakotvuje postavení, působnost a práva a povinnosti statutárního ředitele jako statutárního orgánu Společnosti. Rovněž se mění celý oddíl C, který zakotvuje postavení, působnost a práva a povinnosti správní rady coby orgánu, který určuje základní zaměření obchodního vedení Společnosti. Navrženou změnou stanov se tedy mění ta ustanovení stanov, která se týkají vnitřního uspořádání Společnosti, postavení a působnosti statutárního ředitele a správní rady vč. navazující změny v terminologii. Navrhovaná změna stanov nikterak nezasahuje do práv a povinností akcionářů, tak jak jsou stanoveny aktuálními stanovami.

Kvalifikovaný akcionář svůj návrh zdůvodňuje aktuální nutnou potřebou snížení nákladů na řízení Společnosti s ohledem na epidemii COVID-19. Kvalifikovaný akcionář navrhuje, aby nově zakotvené orgány Společnosti byly obsazeny jednou osobou, přičemž svůj návrh odůvodňuje poukazem na novelu zákona o obchodních korporacích, která vstoupí v účinnost dne 1. 1. 2021, a která zavádí správní radu jako jediný orgán akciové společnosti s monistickým systémem, tzn. zavádí řízení společnosti jednou osobou. Navržená změna tedy prakticky reflektuje budoucí právní stav, kterého chce Společnost docílit. Navrhované celé znění stanov je zveřejněno na internetových stránkách Společnosti https://www.teslaelmi.eu.

 

K bodu č. 4 pořadu jednání: Rozhodnutí o volbě členů orgánů Společnosti:

 „Valná hromada společnosti TESLA ELMI, a.s. volí:

 1. Tomáše Marka, dat. nar. 1. října 1985, bytem: Olomoucká 302/268, 796 07 Držovice, do funkce statutárního ředitele,
 2. Tomáše Marka, dat. nar. 1. října 1985, bytem: Olomoucká 302/268, 796 07 Držovice, do funkce člena správní rady,

a to s účinností k okamžiku přijetí tohoto usnesení.“

Odůvodnění usnesení:

V návaznosti na změnu vnitřního uspořádání a nové orgány Společnosti (tj. statutární ředitel a správní rada), kvalifikovaný akcionář předložil návrh usnesení na jejich obsazení ve shora uvedeném znění.

 

K bodu č. 5 a č. 6 pořadu jednání:

Předmětné dokumenty přednesou valné hromadě členové orgánu Společnosti. K těmto bodům programu jednání nepřijímá valná hromada žádné usnesení.

 

K bodu č. 7 pořadu jednání: Schválení účetní závěrky Společnosti za rok 2019 a návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2019:

Návrh usnesení:

1) „Valná hromada společnosti TESLA ELMI, a.s. schvaluje řádnou účetní závěrku společnosti za rok 2019.“

2) „Valná hromada společnosti TESLA ELMI, a.s. schvaluje vypořádání hospodářského výsledku společnosti za rok 2019 tak, že ztráta ve výši 353.773,67 Kč se převádí na účet neuhrazených ztrát z minulých let.“

Odůvodnění usnesení:

Kvalifikovaný akcionář navrhl představenstvu Společnosti zařadit na program valné hromady tento bod programu jednání za účelem splnění zákonné povinnosti Společnosti podle ust. § 403 odst. 1 ZOK, tedy projednání řádné účetní závěrky Společnosti nejpozději do 6 měsíců od posledního dne předcházejícího účetního období. Zpracování řádné účetní závěrky zajistilo představenstvo a podle jeho názoru představuje řádná účetní závěrka Společnosti poctivý a věrný obraz účetnictví a finanční situace Společnosti. Představenstvo navrhuje valné hromadě schválit účetní závěrku za rok 2019. Společnost nenaplnila zákonná kritéria podle zákona o účetnictví pro ověření účetní závěrky auditorem, a proto audit nebyl uskutečněn.

Společnost v uplynulém účetním období dosáhla ztráty z důvodu nižšího počtu zakázek a také ukončením nájemních vztahů ze strany nájemců. Navržené vypořádání hospodářského výsledku je adekvátní obsahu účetní závěrky a hospodaření Společnosti za uplynulé účetní období roku 2019.

 

K bodu č. 8 pořadu jednání: Rozhodnutí o snížení základního kapitálu Společnosti:

Návrh usnesení:

Valná hromada společnosti TESLA ELMI, a.s. rozhoduje o snížení základního kapitálu společnosti tak, že:

 • Základní kapitál společnosti se snižuje o částku 36.966.312,- Kč (slovy: třicet šest milionů devět set šedesát šest tisíc tři sta dvanáct korun českých), tedy z částky 38.994.000,- Kč (slovy: třicet osm milionů devět set devadesát čtyři tisíc korun českých) na částku 2.027.688,- (slovy: dva miliony dvacet sedm tisíc šest set osmdesát osm korun českých),
 • Snížení základního kapitálu společnosti bude provedeno snížením jmenovité hodnoty všech akcií společnosti o částku 948,- Kč, tedy z částky 1.000,- Kč na částku 52,- Kč,
 • Důvodem snížení základního kapitálu společnosti je: 1. Úhrada ztráty společnosti vykázaná v uplynulých letech (za roky: do roku 2005, 2009-2011, 2014-2018, 2019), 2. optimalizace struktury vlastního kapitálu, kdy dojde k přesunu části vlastních zdrojů ze základního kapitálu do ostatních kapitálových fondů, a nová struktura kapitálu mj. umožní vytvořit dostatečnou rezervu k předpokládaným opravným položkám k materiálu na skladě a v případě jeho vyřazení, k nárůstu ostatních provozních nákladů,
 • Částka odpovídající snížení základního kapitálu, tedy částka 36.966.312,- Kč (slovy: třicet šest milionů devět set šedesát šest tisíc tři sta dvanáct korun českých) bude z části ve výši 16.840.484,62 Kč převedena do ostatních kapitálových fondů a z části ve výši 20.125.827,38 Kč bude použita na úhradu ztráty uplynulých let (za roky: do roku 2005, 2009-2011, 2014-2018, 2019),
 • Snížení jmenovité hodnoty akcií se provede na základě příkazu osobě, která vede evidenci zaknihovaných cenných papírů,
 • Snížením základního kapitálu nedojde ke zhoršení dobytnosti pohledávek věřitelů,
 • V souladu se snížením základního kapitálu společnosti nebude akcionářům poskytnuto žádné plnění.“

Odůvodnění usnesení:

Kvalifikovaný akcionář předložil představenstvu návrh na snížení základního kapitálu Společnosti ve shora uvedeném znění. Společnost vykazuje na účtu neuhrazených ztrát minulých let (za roky: do roku 2005, 2009-2011, 2014-2018) ztrátu celkem 19.772.053,71 Kč. V předcházejícím účetním období společnost rovněž dosáhla ztráty ve výši 353.773,67 Kč z důvodu nižšího počtu zakázek a pronájmu nemovitých věcí ve vlastnictví Společnosti ze strany nájemců, přičemž s ohledem na epidemii COVID-19 lze očekávat, že uvedený propad bude v letošním roce prohlouben. Společnost dále předpokládá, že bude muset vytvořit opravnou položku k materiálu na skladě a nelze ani vyloučit jeho úplné vyřazení, a to vzhledem k tomu, že došlo ke snížení jeho hodnoty. Jedná se tak o zreálnění účetního pohledu na aktuální situaci Společnosti. Z těchto důvodů je nutné přistoupit ke změně struktury vlastního kapitálu snížením základní kapitálu Společnosti.

 

Navrhované celé znění stanov Společnosti, účetní závěrka Společnosti za rok 2019 a zpráva představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2019 jsou akcionářům k dispozici v sídle Společnosti na adrese: Purkyňova 3095/99c, Královo Pole, 612 00 Brno v pracovní dny pondělí, středa a čtvrtek od 7:00 hodin do 11:00 hodin po předchozí telefonické domluvě na č. 541 212 272 nebo č. 549 246 070 a rovněž jsou zveřejněny na internetových stránkách Společnosti https://www.teslaelmi.eu.

 

V Brně dne 5. 6. 2020

Představenstvo společnosti TESLA ELMI, a.s.

 

 


ODVOLÁNÍ VALNÉ HROMADY A PŘESUNUTÍ NA NOVÝ TERMÍN !!!

 

Představenstvo obchodní společnosti

TESLA ELMI, a.s.

se sídlem: Purkyňova 3095/99c, Královo Pole, 612 00 Brno, IČO: 46346864,

zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 749

(dále jen „Společnost“ nebo „TESLA ELMI, a.s.“)

 

o d v o l á v á  

ŘÁDNOU VALNOU HROMADU,

která byla svolaná na den 15. 4. 2020 od 11:00 hodin

do zasedací místnosti ve 14. nadzemním podlaží administrativní budovy

M-palác, na adrese: Heršpická 5, 639 00 Brno,

 

s následujícím pořadem jednání:

 

 1. Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti a volba orgánů řádné valné hromady;
 2. Rozhodnutí o změně stanov Společnosti;
 3. Rozhodnutí o odvolání a volbě členů orgánů Společnosti
 4. Závěr.

 

Představenstvo Společnosti rozhodlo o odvolání řádné valné hromady svolané na den 15. 4. 2020 od 11:00 hodin (dále jen „řádná valná hromada“) pozvánkou zveřejněnou na internetových stránkách společnosti http://www.teslaelmi.cz. a současně odeslanou akcionářům na jejich na adresu pobytu či sídla uvedenou v evidenci zaknihovaných cenných papírů, a to z důvodu vyhlášeného nouzového stavu na území České republiky.

Představenstvo současně rozhodlo o přesunutí termínu řádné valné hromady s nezměněným programem jednání a nezměněným místem konání, a proto představenstvo Společnosti tímto níže svolává řádnou valnou hromadu na nový termín 3. 6. 2020 od 11:00 hodin.

 

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

 

Představenstvo obchodní společnosti

TESLA ELMI, a.s.

v souladu s ust. § 402 a násl. zákona o obchodních společnostech a družstvech

s v o l á v á

ŘÁDNOU VALNOU HROMADU,

která se uskuteční dne 3. 6. 2020 od 11:00 hodin

v zasedací místnosti ve 14. nadzemním podlaží administrativní budovy M-palác, na adrese: Heršpická 5, 639 00 Brno,

 

s následujícím pořadem jednání:

 

 1. Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti a volba orgánů řádné valné hromady;
 2. Rozhodnutí o změně stanov Společnosti;
 3. Rozhodnutí o odvolání a volbě členů orgánů Společnosti
 4. Závěr.

 

Prezence akcionářů bude zahájena v 10:30 hodin v místě konání valné hromady.

Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je den, který o sedm (7) dní předchází dni konání valné hromady, tedy 27. 5. 2020. Právo účastnit se valné hromady a vykonávat na ní práva akcionáře včetně hlasování, má osoba, která bude k tomuto dni uvedena ve výpisu zákonem stanovené evidence, kde jsou registrovány zaknihované akcie společnosti, ledaže se prokáže, že zápis v evidenci neodpovídá skutečnosti.

Akcionáři – fyzické osoby při prezenci předloží svůj průkaz totožnosti. Osoby jednající jménem akcionářů – právnických osob při prezenci předloží navíc aktuální (ne starší 3 měsíců) výpis z obchodního rejstříku akcionáře. Zástupce akcionáře jednající na základě plné moci předloží navíc plnou moc akcionáře jako zmocnitele, z níž bude vyplývat rozsah zástupcova oprávnění a to, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo více valných hromadách v určitém období. Plná moc musí být při prezenci odevzdána.

 

K bodu č. 1 pořadu jednání: Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti a volba orgánů valné hromady:

Vyjádření představenstva Společnosti:

Představenstvo Společnosti k tomuto bodu nenavrhuje žádné konkrétní osoby jako členy orgánů valné hromady Společnosti a ponechává se proto na akcionářích, aby členy orgánů valné hromady navrhli.

 

K bodu č. 2 pořadu jednání: Rozhodnutí o změně stanov Společnosti:

Návrh usnesení:

Valná hromada společnosti TESLA ELMI, a.s. schvaluje změnu stanov společnosti ve znění předloženém představenstvem společnosti, které je nedílnou součástí pozvánky jako její příloha a spolu s pozvánkou na valnou hromadu společnosti je zveřejněno na internetových stránkách společnosti: http://www.teslaelmi.cz.“

Odůvodnění usnesení:

Představenstvo Společnosti předkládá valné hromadě návrh na přijetí rozhodnutí o změně stanov Společnosti. Předkládaný návrh upravuje jednočlenné orgány Společnosti za účelem minimalizace nákladů a zefektivnění řízení Společnosti. Členové orgánu budou nově voleni na funkční období 10 let. Návrh obsahuje nově dvojí způsob zveřejnění pozvánky na valnou hromadu, a to vedle stávajícího zveřejnění na internetových stránkách společnosti, rovněž zveřejnění pozvánky v Obchodním věstníku, které nahrazuje rozeslání pozvánky na valnou hromadu akcionářům na jejich adresu pobytu či sídla uvedenou v evidenci zaknihovaných cenných papírů. Dále navrhovaná změna obsahuje jen formální úpravy, např. dochází ke zpřesnění adresy internetových stránek. Návrh stanov byl akcionářům odeslán jako příloha pozvánky ze dne 10. 3. 2020 na řádnou valnou hromadu, která se měla uskutečnit původně dne 15. 4. 2020. Tento návrh stanov se nikterak nemění, a proto jej představenstvo Společnosti opětovně nerozesílá.

 

K bodu č. 3 pořadu jednání: Rozhodnutí o odvolání a volbě členů orgánů Společnosti:

Návrhy usnesení:

 • Valná hromada společnosti TESLA ELMI, a.s. odvolává:

1) Ing. Jarmilu Horkou, nar. dne 10. května 1946, bytem: Ondrouškova 858/14, Bystrc, 635 00 Brno, z funkce člena představenstva;

2) Lubomíra Berku, nar. dne 16. září 1940, bytem: Odbojářů 481, 664 61 Rajhrad, z funkce člena představenstva;

3) Jana Seitla, dat. nar. 23. ledna 1942, bytem: Došlíkova 3923/31, Židenice, 636 00 Brno, z funkce člena představenstva;

4) Karla Gribovského, nar. dne 21. dubna 1938, bytem: Bayerova 801/32, Veveří, 602 00 Brno, z funkce člena dozorčí rady;

5) Ing. Václava Měřinského, CSc., dat. nar. 16. listopadu 1940, bytem: Mezihorní 441, 664 82 Říčany, z funkce člena dozorčí rady;

6) Ing. Pavla Grána, dat. nar. 1. prosince 1944, bytem: Vlčnovská 4184/12, Židenice, 628 00 Brno, z funkce člena dozorčí rady,

a to s účinností k okamžiku přijetí tohoto usnesení.“

2) „Valná hromada společnosti TESLA ELMI, a.s. volí:

1) Zdeňka Otrubu, dat. nar. 15. září 1971, bytem: Hybernská 1012/30, Nové Město, 110 00 Praha 1, do funkce člena představenstva,

2) Zdeňka Otrubu, dat. nar. 18. 5. 2000, bytem: č.p. 266, 687 07 Tupesy, do funkce člena dozorčí rady,

a to s účinností k okamžiku přijetí tohoto usnesení.“

Odůvodnění usnesení:

V návaznosti na změnu počtu členů orgánů Společnosti představenstvo předkládá valné hromadě návrh usnesení na odvolání stávajících členů představenstva a dozorčí rady a volbu nového člena představenstva a člena dozorčí rady spolu s návrhem konkrétních osob.

Navrhované celé znění stanov Společnosti je již k dispozici akcionářům, neboť bylo přílohou pozvánky ze dne 10. 3. 2020 a rovněž je akcionářům k dispozici v sídle společnosti na adrese: Purkyňova 3095/99c, Královo Pole, 612 00 Brno v pracovní dny pondělí, středa a čtvrtek od 7:00 hodin do 11:00 hodin po předchozí telefonické domluvě na č. 541 212 272 nebo č. 549 246 070 a rovněž na internetových stránkách Společnosti http://www.teslaelmi.cz.

 

V Brně dne 6. 4. 2020

 

Představenstvo společnosti TESLA ELMI, a.s.