VALNÁ HROMADA 2019

Představenstvo akciové společnosti TESLA ELMI, a.s. se sídlem Purkyňova 99c, 612 00 Brno,

IČ 46346864, zapsaná v OR KS Brno, oddíl B vložka 749 svolává

ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

která se koná 25. července 2019 v 8.40 hod. v restauraci „Portoriko“, Srbská 51, 612 00 Brno.

Pořad jednání:

  1. Zahájení. Kontrola usnášeníschopnosti VH.
  2. Volba orgánů valné hromady.

Návrh představenstva: předseda VH JUDr. Jáchym Kanarek, osoba pověřená sčítáním hlasů Ing. Pavel Grán, zapisovatel p. Jan Seitl. Ověřovatel zápisu JUDr. Marie Buchtová.

  1. Výroční zpráva za rok 2018, řádná účetní závěrka za rok 2018, návrh na úhradu ztráty. Zpráva dozorčí rady o výsledcích její kontrolní činnosti za rok 2018 včetně přezkoumání účetní závěrky. Představenstvo navrhuje schválit výroční zprávu, roční účetní závěrku 2018, ztrátu běžného účetního období převést do neuhrazených ztrát minulých let.
  2. Volba člena dozorčí rady (uplynulo funkční období). Návrh představenstva: pan Karel Gribovský. Navržený splňuje zákonné požadavky i odbornou kvalifikaci pro výkon funkce.
  3. Návrh usnesení:

Schválení bodu 2 zdůvodnění: Jmenovaní pracovali v navrhovaných funkcích na několika předchozích VH a plně se osvědčili.

Schválení bodu 3 zdůvodnění: stanovisko DR je pozitivní.

Schválení bodu 4 zdůvodnění: Jmenovaný je dlouholetým pracovníkem společnosti, ve funkci člena dozorčí rady dobře pracoval v předchozích obdobích a má plnou důvěru představenstva.

  1. Závěr.

Registrace akcionářů bude probíhat od 8.30 do 8.40 hod. v místě konání valné hromady. Právo účastnit se valné hromady a hlasovat na valné hromadě mají akcionáři společnosti uvedení ve výpisu emise z evidence zaknihovaných cenných papírů společnosti u Centrálního depozitáře cenných papírů k rozhodnému dni, kterým je 18. červenec 2019.

Akcionáři se prokážou při registraci platným průkazem totožnosti, osoby jednající jménem akcionářů – právnických osob se prokážou průkazem totožnosti a aktuálním originálním výpisem právnické osoby z obchodního rejstříku (ne starším 3 měsíců ke dni konání valné hromady). Zplnomocnění zástupci akcionářů předloží písemnou plnou moc s úředně ověřeným podpisem akcionáře; musí z ní vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo více valných hromadách.

Každých 1000,- Kč jmenovité hodnoty akcie představuje 1 hlas.

 

Hlavní údaje účetní závěrky v tis. Kč:

  Aktiva celkem

22576

  Pasiva celkem

22576

  Dlouhodobý majetek

7993

  Vlastní kapitál

21799

  Oběžná aktiva

14552

  Cizí zdroje

777

Výnosy

2941

Náklady

3437

HV za účetní období

-496

 

Účetní závěrka včetně Výroční zprávy za rok 2018 je k nahlédnutí pro akcionáře v sídle společnosti ve lhůtě 30 dnů přede dnem konání valné hromady v pondělí, středu a čtvrtek od 8.00 do 11.00 hod. po předchozí domluvě.

                                     Představenstvo společnosti TESLA ELMI, a.s.

 

 
TOPlist