Protest akcionáře

Představenstvo společnosti

TESLA ELMI a.s., IČO: 46346864

Brno, Purkyňova 99c, PSČ: 612 00

ID datové schránky: vksgm8x

 

Vážené představenstvo,

z pozice akcionáře Společnosti podávám níže uvedený protest

-  k obsahu pozvánky na jednání VH svolané na den 27.6.2019

proti nedostupným podkladům k bodu číslo 3. pořadu jednání VH 27.6.2019

proti případnému přijetí návrhů usnesení k bodu číslo 3. pořadu jednání VH 27.6.2019

 

Znění protestu včetně zdůvodnění:

Podávám tímto protest proti nedostupným podkladům k bodu číslo 3. pořadu jednání valné hromady a k případnému přijetí návrhů usnesení k bodu číslo 3. pořadu jednání valné hromady uvedených v pozvánce.

 Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2018, roční

 účetní závěrka a návrh na vypořádání ztráty za rok 2018 (tj. bod číslo 3. pořadu jednání) nebyly ve  lhůtě 30 dnů přede dnem konání valné hromady zveřejněny na internetových stránkách Společnosti a ani způsobem stanoveným zákonem a stanovami Společnosti pro svolání valné hromady, jak vyžaduje § 436 odst. 1 a 2 ZOK.

Za  stejných  podmínek  pak  akcionáři  nebyli  seznámeni  se  Zprávou  dozorčí  rady  o  výsledcích  její

kontrolní  činnosti  a  jejím  vyjádření  k řádné  závěrce  za  rok  2018  včetně  stanoviska  k návrhu  na

 vypořádání ztráty za rok 2018 (tj. bod číslo 3. pořadu jednání), a to ve smyslu § 84 odst. 1 ZOK.

Výše uvedené dokumenty jsou pro akcionáře žádoucí, neboť jejich obsah může mít vliv na přijímání jednotlivých usnesení k bodu číslo 3. pořadu jednání.

S ohledem na výše uvedené a s ohledem na text Pozvánky, kde je u bodu 3. pořadu jednání valné hromady avizováno přijímání usnesení (hlasování, schvalování), je nezveřejnění potřebných podkladů k výše uvedeným bodům vážným pochybením.

Vzhledem k tomu, že výše uvedené nebylo ve lhůtě 30 dnů přede dnem konání valné hromady zveřejněno na internetových stránkách Společnosti, resp. způsobem stanoveným zákonem a  stanovami Společnosti pro svolání valné hromady, pak akcionáři Společnosti postrádají odpovídající informovanost před datem konání valné hromady.

Jedná se o zásadní nedostatky při svolání valné hromady, které jsou proti smyslu a účelu základního práva  akcionáře  spočívajícího  v právu  podílet  se  na  řízení  společnosti.  Bez  řádného  a  včasného poskytnutí informací a podkladů se totiž nemůže akcionář na valnou hromadu řádně připravit (např. posoudit, zdali ze vztahů s ovládající osobou nevznikla společnosti újma a zdali je tedy v konečném důsledku řádně vedeno i účetnictví společnosti a řádně zpracována účetní závěrka) a také zvážit, zda se valné hromady vůbec zúčastní.

 

Vážené představenstvo,

s ohledem na výše uvedená závažná pochybení Vás vybízím, abyste formálně správně svolali valnou hromadu na nový termín konání a současně vůči akcionářům řádně plnili informační povinnost. V opačném případě aktuální postup představenstva je v rozporu s platnou legislativní normou a takto svolaná valná hromada včetně nesplnění řádné informační povinnosti před jejím konáním může být zneplatněna, resp. mohou být zneplatněna konkrétní přijatá usnesení.

 

Žádám, aby můj protest byl v plném rozsahu zveřejněn v souladu s obecně závaznými právními předpisy a stanovami Společnosti.

Dále žádám, aby písemně předložený protest byl v plném rozsahu zřetelně přečten akcionářům přítomným na valné hromadě a zaprotokolován v jeho plném rozsahu do zápisu z valné hromady, a to včetně stanoviska představenstva.

 

Děkuji a jsem s pozdravem.

Ing. Petr Kořenek

Šestajovice, Myslivečkova 871, PSČ: 250 92 email: p.korenek@centrum.cz

ID datové schránky: y8wwzij

 

Šestajovice, dne 10.6.2019

 
TOPlist