Valná hromada

 

ODVOLÁNÍ VALNÉ HROMADY A PŘESUNUTÍ NA NOVÝ TERMÍN !!!

 

Představenstvo obchodní společnosti

TESLA ELMI, a.s.

se sídlem: Purkyňova 3095/99c, Královo Pole, 612 00 Brno, IČO: 46346864,

zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 749

(dále jen „Společnost“ nebo „TESLA ELMI, a.s.“)

 

o d v o l á v á  

ŘÁDNOU VALNOU HROMADU,

která byla svolaná na den 15. 4. 2020 od 11:00 hodin

do zasedací místnosti ve 14. nadzemním podlaží administrativní budovy

M-palác, na adrese: Heršpická 5, 639 00 Brno,

 

s následujícím pořadem jednání:

 

  1. Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti a volba orgánů řádné valné hromady;
  2. Rozhodnutí o změně stanov Společnosti;
  3. Rozhodnutí o odvolání a volbě členů orgánů Společnosti
  4. Závěr.

 

Představenstvo Společnosti rozhodlo o odvolání řádné valné hromady svolané na den 15. 4. 2020 od 11:00 hodin (dále jen „řádná valná hromada“) pozvánkou zveřejněnou na internetových stránkách společnosti http://www.teslaelmi.cz. a současně odeslanou akcionářům na jejich na adresu pobytu či sídla uvedenou v evidenci zaknihovaných cenných papírů, a to z důvodu vyhlášeného nouzového stavu na území České republiky.

Představenstvo současně rozhodlo o přesunutí termínu řádné valné hromady s nezměněným programem jednání a nezměněným místem konání, a proto představenstvo Společnosti tímto níže svolává řádnou valnou hromadu na nový termín 3. 6. 2020 od 11:00 hodin.

 

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

 

Představenstvo obchodní společnosti

TESLA ELMI, a.s.

v souladu s ust. § 402 a násl. zákona o obchodních společnostech a družstvech

s v o l á v á

ŘÁDNOU VALNOU HROMADU,

která se uskuteční dne 3. 6. 2020 od 11:00 hodin

v zasedací místnosti ve 14. nadzemním podlaží administrativní budovy M-palác, na adrese: Heršpická 5, 639 00 Brno,

 

s následujícím pořadem jednání:

 

  1. Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti a volba orgánů řádné valné hromady;
  2. Rozhodnutí o změně stanov Společnosti;
  3. Rozhodnutí o odvolání a volbě členů orgánů Společnosti
  4. Závěr.

 

Prezence akcionářů bude zahájena v 10:30 hodin v místě konání valné hromady.

Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je den, který o sedm (7) dní předchází dni konání valné hromady, tedy 27. 5. 2020. Právo účastnit se valné hromady a vykonávat na ní práva akcionáře včetně hlasování, má osoba, která bude k tomuto dni uvedena ve výpisu zákonem stanovené evidence, kde jsou registrovány zaknihované akcie společnosti, ledaže se prokáže, že zápis v evidenci neodpovídá skutečnosti.

Akcionáři – fyzické osoby při prezenci předloží svůj průkaz totožnosti. Osoby jednající jménem akcionářů – právnických osob při prezenci předloží navíc aktuální (ne starší 3 měsíců) výpis z obchodního rejstříku akcionáře. Zástupce akcionáře jednající na základě plné moci předloží navíc plnou moc akcionáře jako zmocnitele, z níž bude vyplývat rozsah zástupcova oprávnění a to, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo více valných hromadách v určitém období. Plná moc musí být při prezenci odevzdána.

 

K bodu č. 1 pořadu jednání: Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti a volba orgánů valné hromady:

Vyjádření představenstva Společnosti:

Představenstvo Společnosti k tomuto bodu nenavrhuje žádné konkrétní osoby jako členy orgánů valné hromady Společnosti a ponechává se proto na akcionářích, aby členy orgánů valné hromady navrhli.

 

K bodu č. 2 pořadu jednání: Rozhodnutí o změně stanov Společnosti:

Návrh usnesení:

Valná hromada společnosti TESLA ELMI, a.s. schvaluje změnu stanov společnosti ve znění předloženém představenstvem společnosti, které je nedílnou součástí pozvánky jako její příloha a spolu s pozvánkou na valnou hromadu společnosti je zveřejněno na internetových stránkách společnosti: http://www.teslaelmi.cz.“

Odůvodnění usnesení:

Představenstvo Společnosti předkládá valné hromadě návrh na přijetí rozhodnutí o změně stanov Společnosti. Předkládaný návrh upravuje jednočlenné orgány Společnosti za účelem minimalizace nákladů a zefektivnění řízení Společnosti. Členové orgánu budou nově voleni na funkční období 10 let. Návrh obsahuje nově dvojí způsob zveřejnění pozvánky na valnou hromadu, a to vedle stávajícího zveřejnění na internetových stránkách společnosti, rovněž zveřejnění pozvánky v Obchodním věstníku, které nahrazuje rozeslání pozvánky na valnou hromadu akcionářům na jejich adresu pobytu či sídla uvedenou v evidenci zaknihovaných cenných papírů. Dále navrhovaná změna obsahuje jen formální úpravy, např. dochází ke zpřesnění adresy internetových stránek. Návrh stanov byl akcionářům odeslán jako příloha pozvánky ze dne 10. 3. 2020 na řádnou valnou hromadu, která se měla uskutečnit původně dne 15. 4. 2020. Tento návrh stanov se nikterak nemění, a proto jej představenstvo Společnosti opětovně nerozesílá.

 

K bodu č. 3 pořadu jednání: Rozhodnutí o odvolání a volbě členů orgánů Společnosti:

Návrhy usnesení:

  • Valná hromada společnosti TESLA ELMI, a.s. odvolává:

1) Ing. Jarmilu Horkou, nar. dne 10. května 1946, bytem: Ondrouškova 858/14, Bystrc, 635 00 Brno, z funkce člena představenstva;

2) Lubomíra Berku, nar. dne 16. září 1940, bytem: Odbojářů 481, 664 61 Rajhrad, z funkce člena představenstva;

3) Jana Seitla, dat. nar. 23. ledna 1942, bytem: Došlíkova 3923/31, Židenice, 636 00 Brno, z funkce člena představenstva;

4) Karla Gribovského, nar. dne 21. dubna 1938, bytem: Bayerova 801/32, Veveří, 602 00 Brno, z funkce člena dozorčí rady;

5) Ing. Václava Měřinského, CSc., dat. nar. 16. listopadu 1940, bytem: Mezihorní 441, 664 82 Říčany, z funkce člena dozorčí rady;

6) Ing. Pavla Grána, dat. nar. 1. prosince 1944, bytem: Vlčnovská 4184/12, Židenice, 628 00 Brno, z funkce člena dozorčí rady,

a to s účinností k okamžiku přijetí tohoto usnesení.“

2) „Valná hromada společnosti TESLA ELMI, a.s. volí:

1) Zdeňka Otrubu, dat. nar. 15. září 1971, bytem: Hybernská 1012/30, Nové Město, 110 00 Praha 1, do funkce člena představenstva,

2) Zdeňka Otrubu, dat. nar. 18. 5. 2000, bytem: č.p. 266, 687 07 Tupesy, do funkce člena dozorčí rady,

a to s účinností k okamžiku přijetí tohoto usnesení.“

Odůvodnění usnesení:

V návaznosti na změnu počtu členů orgánů Společnosti představenstvo předkládá valné hromadě návrh usnesení na odvolání stávajících členů představenstva a dozorčí rady a volbu nového člena představenstva a člena dozorčí rady spolu s návrhem konkrétních osob.

Navrhované celé znění stanov Společnosti je již k dispozici akcionářům, neboť bylo přílohou pozvánky ze dne 10. 3. 2020 a rovněž je akcionářům k dispozici v sídle společnosti na adrese: Purkyňova 3095/99c, Královo Pole, 612 00 Brno v pracovní dny pondělí, středa a čtvrtek od 7:00 hodin do 11:00 hodin po předchozí telefonické domluvě na č. 541 212 272 nebo č. 549 246 070 a rovněž na internetových stránkách Společnosti http://www.teslaelmi.cz.

 

V Brně dne 6. 4. 2020

 

Představenstvo společnosti TESLA ELMI, a.s.

 

 

 

 

 
TOPlist