Pozvánka na valnou hromadu

 

Představenstvo obchodní společnosti

 

TESLA ELMI, a.s.

se sídlem: Purkyňova 3095/99c, Královo Pole, 612 00 Brno,

IČO: 46346864, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 749

(dále jen „Společnost“)

 

s v o l á v á

v souladu s ust. § 402 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech

(dále jen „ZOK“)

ŘÁDNOU VALNOU HROMADU,

která se uskuteční dne 15. 4. 2020 v 11:00 hodin

v zasedací místnosti ve 14. nadzemním podlaží administrativní budovy M-palác, na adrese: Heršpická 5, 639 00 Brno,

 

s následujícím pořadem jednání:

 

  1. Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti a volba orgánů řádné valné hromady;
  2. Rozhodnutí o změně stanov Společnosti;
  3. Rozhodnutí o odvolání a volbě členů orgánů Společnosti
  4. Závěr.

 

Prezence akcionářů bude zahájena v 10:30 hodin v místě konání valné hromady.

Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je den, který o sedm (7) dní předchází dni konání valné hromady, tedy 8. 4. 2020. Právo účastnit se valné hromady a vykonávat na ní práva akcionáře včetně hlasování, má osoba, která bude k tomuto dni uvedena ve výpisu zákonem stanovené evidence, kde jsou registrovány zaknihované akcie společnosti, ledaže se prokáže, že zápis v evidenci neodpovídá skutečnosti.

Akcionáři – fyzické osoby při prezenci předloží svůj průkaz totožnosti. Osoby jednající jménem akcionářů – právnických osob při prezenci předloží navíc aktuální (ne starší 3 měsíců) výpis z obchodního rejstříku akcionáře. Zástupce akcionáře jednající na základě plné moci předloží navíc plnou moc akcionáře jako zmocnitele, z níž bude vyplývat rozsah zástupcova oprávnění a to, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo více valných hromadách v určitém období. Plná moc musí být při prezenci odevzdána.

 

K bodu č. 1 pořadu jednání: Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti a volba orgánů valné hromady:

Vyjádření představenstva Společnosti:

Představenstvo Společnosti k tomuto bodu nenavrhuje žádné konkrétní osoby jako členy orgánů valné hromady Společnosti a ponechává se proto na akcionářích, aby členy orgánů valné hromady navrhli.

 

 

K bodu č. 2 pořadu jednání: Rozhodnutí o změně stanov Společnosti:

Návrh usnesení:

Valná hromada společnosti TESLA ELMI, a.s. schvaluje změnu stanov společnosti ve znění předloženém představenstvem společnosti, které je nedílnou součástí pozvánky jako její příloha a spolu s pozvánkou na valnou hromadu společnosti je zveřejněno na internetových stránkách společnosti: http://www.teslaelmi.cz.“

Odůvodnění usnesení:

Představenstvo Společnosti předkládá valné hromadě návrh na přijetí rozhodnutí o změně stanov Společnosti. Předkládaný návrh upravuje jednočlenné orgány Společnosti za účelem minimalizace nákladů a zefektivnění řízení Společnosti. Členové orgánu budou nově voleni na funkční období 10 let. Návrh obsahuje nově dvojí způsob zveřejnění pozvánky na valnou hromadu, a to vedle stávajícího zveřejnění na internetových stránkách společnosti, rovněž zveřejnění pozvánky v Obchodním věstníku, které nahrazuje rozeslání pozvánky na valnou hromadu akcionářům na jejich adresu pobytu či sídla uvedenou v evidenci zaknihovaných cenných papírů. Dále navrhovaná změna obsahuje jen formální úpravy, např. dochází ke zpřesnění adresy internetových stránek. Návrh stanov je přílohou této pozvánky.

 

K bodu č. 3 pořadu jednání: Rozhodnutí o odvolání a volbě členů orgánů Společnosti:

Návrhy usnesení:

  • Valná hromada společnosti TESLA ELMI, a.s. odvolává:

1) Ing. Jarmilu Horkou, nar. dne 10. května 1946, bytem: Ondrouškova 858/14, Bystrc, 635 00 Brno, z funkce člena představenstva;

2) Lubomíra Berku, nar. dne 16. září 1940, bytem: Odbojářů 481, 664 61 Rajhrad, z funkce člena představenstva;

3) Jana Seitla, dat. nar. 23. ledna 1942, bytem: Došlíkova 3923/31, Židenice, 636 00 Brno, z funkce člena představenstva;

4) Karla Gribovského, nar. dne 21. dubna 1938, bytem: Bayerova 801/32, Veveří, 602 00 Brno, z funkce člena dozorčí rady;

5) Ing. Václava Měřinského, CSc., dat. nar. 16. listopadu 1940, bytem: Mezihorní 441, 664 82 Říčany, z funkce člena dozorčí rady;

6) Ing. Pavla Grána, dat. nar. 1. prosince 1944, bytem: Vlčnovská 4184/12, Židenice, 628 00 Brno, z funkce člena dozorčí rady,

a to s účinností k okamžiku přijetí tohoto usnesení.“

2) „Valná hromada společnosti TESLA ELMI, a.s. volí:

1) Zdeňka Otrubu, dat. nar. 15. září 1971, bytem: Hybernská 1012/30, Nové Město, 110 00 Praha 1, do funkce člena představenstva,

2) Zdeňka Otrubu, dat. nar. 18. 5. 2000, bytem: č.p. 266, 687 07 Tupesy, do funkce člena dozorčí rady,

a to s účinností k okamžiku přijetí tohoto usnesení.“

Odůvodnění usnesení:

V návaznosti na změnu počtu členů orgánů Společnosti představenstvo předkládá valné hromadě návrh usnesení na odvolání stávajících členů představenstva a dozorčí rady a volbu nového člena představenstva a člena dozorčí rady spolu s návrhem konkrétních osob.

 

Navrhované celé znění stanov Společnosti je součástí této pozvánky jako její příloha a rovněž je akcionářům k dispozici v sídle společnosti na adrese: Purkyňova 3095/99c, Královo Pole, 612 00 Brno v pracovní dny pondělí, středa a čtvrtek od 7:00 hodin do 11:00 hodin po předchozí telefonické domluvě na č. 541 212 272 nebo č. 549 246 070 a rovněž na internetových stránkách Společnosti http://www.teslaelmi.cz.

 

 

V Brně dne 10. 3. 2020

 

Představenstvo společnosti TESLA ELMI, a.s.

 

 

Příloha: - návrh změny stanov

 
TOPlist